Taksat, tatimi i fitimit dhe TVSH

Balancimi I taksave dhe tatimeve

Ne kemi njerez te specializuar per taksat dhe tatimet te cilet jane gjithmone gati te japin keshilla per taksimin.Gjithashtu, ne do te merremi me te gjitha kerkesat qe  percakton ligji dhe do sigurohemi qe te gjitha detyrimet tatimore te jane shlyer. Sigurojme standardet me te larta profesionalizmi ne lidhje me keshillimin dhe te qenit ekspert ne marredheniet me sistemin tatimor, per te pergatitur te gjitha gjerat qe kerkohen, duke kryer negociata mbi kushtet e taksave, interesave dhe vendimeve me Inspektoret e kontrollit tatimor.

Sherbimi yne perfshin:

  • Keshillime per sistemin tatimor ne Republiken e Shqiperise
  • Llogaritje e detyrimeve tatimore
  • Rikthime (rimbursime) per taksat dhe tatimet e paguara teper
  • Korespondence me organet tatimore
  • Tatimin e dividentit