Keshilla Biznesi

Keshilla Biznesi Sarande – Konsulence Biznesi Sarande – Studio Kontabiliteti Kapo Rraku – Planifikim biznesi, parashikimet perkatese dhe kerkesat monetare.

Drejtimi i nje biznesi eshte me shume sesa ofrimi i nje produkti apo sherbimi te mire. Nje biznes i suksesshem ka te beje me planifikimin e marketingun e sakte, mbajtjen e kontabilitetit te duhur ne lidhje me sistemet ligjore te vendosura per t’ju lejuar te harxhoni energjine tuaj atje ku duhet.

Zyra jone mund t’ju ndihmoje me vendosjen e nje plani, me kontabilitetin, mbajtjen e librave, ceshtje ligjore dhe nje sere sherbimesh te tjera kyc, per t’ju ndihmuar me realizimin e te gjitha objektivave tuaja ne lidhje me biznesin.

  • Pergatitja e planeve/planifikimeve te biznesit, bashke me parashikimet perkatese dhe kerkesat monetare.
  • Pergatitja e vleresimeve te risqeve, per t’i mundesuar klientit te kuptoje riskun apo risqet te cilat merr ne lidhje me biznesin, si dhe ne lidhje me aplikimin per financim nga sistemi bankar
  • Keshillime mbi llojet dhe kushtet e financimit, te cilat do te jene me te pershtatshme per kompanine tuaj, si dhe identifikimi i burimeve te pershtatshme te financimit.
  • Sigurimi se do te filloni me nje biznes efikas dhe efektiv dhe se do te mund te monitoroheni gjate proceseve te ndryshimit te kushteve ne biznes, duke ju ndihmuar me krijimin e sistemeve te sakta te menaxhimit dhe kontabilitetit, duke marre parasysh Key Performance Indicators (Indikatori Kyc i Performances).

Kërkoni konsulent profesional për biznesin tuaj?

Keshilla Biznesi Sarande – Konsulence Biznesi Sarande – Studio Kontabiliteti Kapo Rraku – Planifikim biznesi, parashikimet perkatese dhe kerkesat monetare.

Keshilla Biznesi Sarande – Konsulence Biznesi Sarande – Studio Kontabiliteti Kapo Rraku – Planifikim biznesi, parashikimet perkatese dhe kerkesat monetare.