Kontabiliteti dhe mbajtja e llogarive

Krijimi dhe mbajtja e llogarive ju mundeson te kontrolloni suksesin dhe  rendimentin financiar te biznesit tuaj. Çelesi per ta bere kete informacion te vlefshem eshte te punoni me ne dhe ta perdorni informacionin per te permiresuar strategjine e biznesit tuaj.

Duke bere llogaritje te sakta dhe te besueshme dhe duke llogaritur te treguesit ekonomike eshte e rendesishme qe te menaxhoni biznesin tuaj me efikasitet. Nese tani jeni futur ne biznes, mbajtja e llogarive, llogaritja dhe/ose kalkulimi I pagave mund te behet nje proces I veshtire. Te dyja konsumojne shume kohe kur I kryeni vete (edhe nese keni aftesite e duhura) dhe eshte e shtrenjte te punesoni nje ekonomist.

Kostoja e krijimit dhe mbajtjes se llogarive vjetore te kompanise zakonisht varet nga madhesia e kompanise, numri I transakioneve, sa mire ruhen te dhenat e llogaritjeve, nese kompania eshte e regjistruar me TVSH dhe nese merret me qarkullim te madh te mallrave, sherbimeve etj.

Sherbimet tona perfshijne

 • Regjistrimin fillestar te biznesit tuaj prane organeve tatimore per personat fizike dhe juridike (kompani)
 • Marrim persiper perfaqesimin e biznesit tuaj ne te gjitha organet shteterore siç jane: sigurimet shoqerore,zyra e punes,bashkia etj
 • Kujdesje per mbajtjen e llogarive tuaja
 • Plotesojme dhe deklarojme te gjitha librat e llogarive (TVSH/arke/banke)
 • Plotesojme dhe deklarojme te gjitha deklaratat tatimore mujore,tremujore dhe vjetore
 • Nxjerrim dhe deklarojme ne tatime bilancin Tuaj vjetor
 • Prodhojme raporte ekstra te llogaritjeve dhe menaxhimit nqs na kerkohet nga ana Juaj,
 • Keshillim dhe ekspertize per llogaritjen e taksave, e cila minimizon detyrimet tatimore
 • Rimbursimet e TVSH-se per subjektet qe plotesojne kushtet ligjore per rimbursim
 • Pergatitje e llogaritjeve vjetore dhe te rikthimeve tatimore
 • Rregullime te llogaritjeve ne fund te vitit
 • Hartojme raportet vjetore te auditimit ligjor per subjektet qe detyron ligji.
 • Nese jeni person I huaj (jo shqiptar) ju ofrojme sherbimin tone per pajisjen me leje pune dhe leje qendrimi ne Republiken e Shqiperise.
 • Ne flasim dhe kominokjme me klientet ne gjuhen SHQIP, ANGLISHT, ITALISHT, GREQISHT

Kërkoni konsulent profesional për biznesin tuaj ?